Slimme prijzen voor agrarische producten

Privacybeleid

Privacyverklaring AgriVos

AgriVos vindt het belangrijk de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

AgriVos kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
AgriVos is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Adres:
Theo van Doesburgstraat 47
9204 KX Drachten
E-mailadres: info@agrivos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AgriVos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van u:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Locatiegegevens
• Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
• Aankoopgeschiedenis
• Bestelgegevens
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Indien u een bestelling plaatst op onze website, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agrivos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Uw persoonsgegevens worden voor onderstaande doeleinden verwerkt:

 1. Algemeen klantencontact
  De gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en vragen en/of klachten.
 2. Afwikkeling van uw aankoop
  Ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.
 3. Retourneringen van bestellingen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournering van bestellingen te kunnen verwerken.
 4. Klantenaccount
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken. De voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast bewaren we in het klantenaccount persoonsgegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.
 5. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren.
 6. Direct marketing
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, en/of de post.
 7. Wettelijke verplichting
  Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.

Grondslag op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

• om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;
• ter verdediging tegen juridische aanspraken;
• ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
• om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren.

Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

 1. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven zoals PostNL voor de bezorging van uw bestelling.
 2. Indien u kiest voor Klarna achteraf betalen; https://www.klarna.com/international/privacy-policy/
 3. In het geval dat u via ons een bestelling plaatst bij een externe verkoper, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze verkopende partij.
  Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op via info@agrivos.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.
Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst en voor het waarborgen van de garantie op onze producten. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uitoefening van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.
Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@agrivos.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de website van AgriVos. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt (computer, tablet of smartphone).
Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo goed mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Naast functionele cookies plaatsen we ook altijd analytische cookies. Dit betreft niet-functionele cookies die niet nodig zijn voor het goed laten functioneren van de website.
Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat onze dienstverlening te verbeteren.
De volgende websites plaatsen bij een bezoek aan onze website cookies op het apparaat waarmee u onze website bezoekt:
• https://agrivos.nl
• https://google.com

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals het automatisch invullen van uw gegevens en het onthouden van de inhoud van uw winkelwagen in de webshop. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.

Niet-functionele cookies
Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website. Deze functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.
Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer u gebruikmaakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina’s op onze site voorkomen. Het betreft de cookies: SID, APISID, HSID, SAPISID, SSID, NID, PREF en ULS.
Bovenstaande diensten worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Voor deze cookies en de aansprakelijkheid daarvan verwijzen wij u naar de betreffende derde en hun gebruiksvoorwaarden en privacystatement. Cookies van deze derden zijn voor AgriVos niet toegankelijk. AgriVos draagt geen verantwoordelijkheid – en is derhalve niet aansprakelijk – voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan.
Voor meer informatie over wat Google met verzamelde gegevens doet, verwijzen we u naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten, dan hiervoor bedoeld.

Blokkeren/uitzetten van cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Verwijderen van cookies
Na het bezoek aan onze website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.
Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het vóórkomen dat bepaalde diensten of elementen van onze en andere websites niet of niet optimaal functioneren.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-10-2020. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Verzending door Europa

Snelle en betrouwbare levering

Klantbeoordeling 4.8 / 5

347 reviews ★★★★★

EU intracommunautaire levering 0% BTW

100% Veilig afrekenen

iDEAL / Bancontact / Creditcard

error: Our information and content are copyright protected, kind regards Team AgriVos